Řád školní jídelny


Řád školní jídelny je součástí školního řádu MŠ, jedná se o soubor pravidel a opatření spo-jených s provozem místnosti školní jídelny určené ke stravování žáků a zaměstnanců mateřské školy.

Školní jídelna je v provozu v pracovní dny a v době prázdninového provozu, dohled na děti zajišťují pedagogičtí pracovníci, případně ostatní zaměstnanci MŠ. Přesnídávky se vydávají: od 9:15 do 9:45 hod. Obědy : od 12:00 do 12:35 hod. Svačinky: od 14:45 do 15:00 hod.

Školní jídelna nevyžaduje samostatné přihlášky, ale osobní data čerpá ze žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Na stravování přihlašují a odhlašují rodiče své děti písemně do sešitu „VZKAZY“ den do-předu do 13,00 hod. a každé pondělí do 7,30 hod.

Pokud dítě onemocní, mohou si stravu vyzvednout pouze PRVNÍ DEN NEMOCI ve školní jídelně v době od 11,30 do 12,00 hodin a to za částku, která je určena dítěti. Sdělí včas paní kuchařce, aby mohla pokrm odložit, jinak bude nabídnut ostatním dětem..

Při odběru stravy domů nabízíme rodičům degustační porci, svoje hodnocení stravy nebo připomínky mohou zapsat do degustační knihy.

Z hygienických a bezpečnostních důvodů platí zákaz výdeje stravy do skleněných nádob, jídlo podáváme DO ČISTÝCH JÍDLONOSIČŮ v opačném případě, budou nádoby vráceny.

Za vydané pokrmy ručí školní jídelna pouze PO DOBU VÝDEJE A KONZUMACI. Dle příručky kritických bodů se pokrmy vydávají a konzumují PŘI TEPLOTĚ min. 65°C, je nutné je po výdeji okamžitě KONZUMOVAT!!!

Po nemoci nezapomeňte své dítě alespoň den předem ke stravě PŘIHLÁSIT na telef. číslo školní jídelny 547 210 614.

Pokud rodiče dítě včas neodhlásí ze stravování písemně do sešitu nebo na telefonní číslo kuchyně, zaplatí od druhého dne plnou cenu oběda tj. včetně ceny potravin, věcné i osobní náklady.

V současnosti ČINÍ VÝŠE STRAVNÉHO na jedno dítě a jeden den (2 svačiny a oběd) 29,-Kč.

Podle vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb. v platném znění vyplývá, že dítě v MŠ, které DOVRŠÍ 7 LET V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU, PLATÍ JIŽ CELÝ ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ ČÁSTKU ZA STRAVNÉ tj. 33,- Kč, školním rokem se rozumí období od 1. ZÁŘÍ DO 31. SRPNA.

Na konci každého měsíce vystaví vedoucí škol. jídelny SLOŽENKY podle dětmi odebrané stravy, najdete je na polici v šatně. Vzhledem ke zpětnému hrazení stravy (bankou, složenkou, výjimečně hotově) a vedení účetnictví je nutno zaplatit stravné ihned, tj. do 10. dne v měsíci, později je možné se domluvit, nelze vršit dluhy do dalších měsíců.

Zákonným důvodem k ukončení docházky Vašeho dítěte je také opakované neuhrazení platby za školní stravování ve stanoveném termínu, proto učme se společně neporušovat řád mateřské školy.

Vedoucí škol. stravování vyvěšuje jídelníček předem na 1 týden.

Potraviny a vše ostatní objednává telefonicky na základě smlouvy, dovezené zboží je pře-vezeno pomocí přepravního vozíku přímo na určené místo. Provádí kontrolu dodávaného zboží od dodavatelů – zda je doloženo certifikáty a také sleduje záruční lhůty.

Zajišťuje pravidelné proškolení zaměstnanců ŠJ a dbá o obnovování hygienického minima zpravidla 1x za 3-4 roky.

Jedenkrát ročně probíhá školení BOZP a PO pro všechny zaměstnance MŠ.

Vedoucí školních mateřských škol. stravování si provádí vzájemně vnitřní audit.

Odstraňování odpadu školní jídelny je v souladu s platnou legislativou.

V Brně 30. 8. 2008

Alergeny


Na základě nařízení orgánů Evropské unie má škola povinnost informovat vás – strávníky – o výskytu alergenů v potravinách a pokrmech. Seznam alergenů je ke shlédnutí v této příloze.
Alergeny v potravinách byly obsaženy dávno před účinností tohoto nařízení a používáme je běžně v domácnostech.
Důležité je to, že naše kuchyně bude vařit dále stejným způsobem kvalitní a vyvážená jídla vhodná pro dětský organismus a že tímto nařízením se pro strávníky nic nemění.
O kvalitě naší kuchyně jsme dlouhodobě přesvědčení a důsledně ji sledujeme.

alergeny