Kontaktní informace

  • Provozní doba mateřské školy je denně od 6:15 hod. do 16:30 hodin.
  • Rodiče mohou děti přivádět do MŠ dle potřeby, nejlépe během dopoledne do 8:30 hod., odvádět je mohou po obědě ve 12:30 hod., odpoledne od 15:00 hod. do ukončení provozu. Po dohodě s učitelkou je možno děti přivádět i odvádět také v jinou dobu. Nové děti si na pobyt mohou zvykat pozvolna (individuálně přizpůsobený adaptační program).

Omezení nebo přerušení provozu

  • Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci a srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka školy po projednání se zřizovatelem. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole (nástěnky v šatnách jednotlivých tříd) zároveň s rozpisem prázdninového provozu ostatních mateřských škol v obci, způsobem přijímání dětí k prázdninovému provozu a výši úplaty nejméně dva měsíce předem.
  • Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání (stavební úpravy, předpoklad nízkého počtu dětí v době státem vyhlášených školních prázdnin apod.). Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení či přerušení provozu rozhodne.