Režim dne

Rytmický řád života a dne

06:15Děti se začínají scházet ve třídě Broučků. Mají možnost poznávat kamarády a používat hračky a učební pomůcky i z jiné třídy. Vítáme se pozdravem. Od této chvíle probíhají během celého dopoledne souběžně hry, činnosti a pohybové aktivity dětí spontánní (volné) nebo tzv. řízené (plánované a organizované učitelkou), jejichž náplň a organizace je dána školním a třídním vzdělávacím programem naší mateřské školy. Děti mají možnost hrát si individuálně, ve skupinách i kolektivně.
07:30Děti přecházejí do tříd Berušek a Motýlků. Hry a didakticky cílené činnosti pokračují. Zařazujeme též zdravotně preventivní pohybové aktivity (správné držení těla, rozvoj motorických dovedností), komunitní nebo diskusní kruh.
09:15 - 09:40Děti svačí. Dbáme, aby před jídlem vykonaly hygienu.
09:40 - 10:00Připravujeme se na pobyt venku, pokud je pěkné počasí chodíme ven již dříve.
10:00 - 12:00Pobyt venku na zahradě nebo vycházky do okolí mateřské školy.
12:00 - 12:35Po převlečení a hygieně obědváme. U oběda podporujeme samostatnost. Děti si samy chodí pro druhé jídlo, používají příbor, uklidí si svoje místo.
12:35 - 12:50Po vykonání hygieny se převlékáme k odpočinku. Děti si prohlížejí časopisy, poslouchají relaxační hudbu.
12:50 - 14:30Po vyslechnutí pohádky děti dle individuálních potřeb spí, nebo odpočívají. Od 13:30 hod. probíhají klidné hry a činnosti nespících dětí. Paní učitelky se také individuálně věnují předškolákům a dětem s odkladem školní docházky.
14:30 - 16:00Následuje hygiena, převlékání a svačina. Po ní se děti věnují odpoledním zájmovým činnostem (volným hrám, pohybovým aktivitám, dle zájmu dětí pokračují didakticky cílené činnosti). Od 15:00 hod. děti postupně odchází s rodiči domů.
16:00 - 16:30Děti ze tříd Berušek a Motýlků přecházejí do třídy Broučků, pokračují ve hrách do příchodu rodičů.

Tento časový rozvrh je pouze orientační. Umožňuje reagovat na aktuální situaci, či aktuálně změněné potřeby, individuální možnosti dětí. Pevně jsou stanoveny pouze doby jídla, pobytu venku a odpočinku.