Denní program

06:15Děti se scházejí nejprve ve třídě Broučků. Zde se zdraví, poznávají, hrají si s kamarády jiných tříd, popř. relaxují v odpočinkových zónách. Děti si mohou hrát individuálně, ve skupinkách i kolektivně.
07:00 - 07:30S příchodem své třídní učitelky děti přecházejí do tříd Berušek a Motýlků. Zde pokračují volné činnosti, či tematické hry v rámci týdenního projektu a připravené vzdělávací nabídky.
08:10 - 08:50Průběžná svačina – děti průběžně svačí a pokračují ve volných aktivitách.
08:50 - 09:35Komunitní kruh, diskuzní kruh, přivítání, sdílení, ranní rituály (sdílení zážitků z víkendu, kalendář, počasí apod.)
Motivace k činnostem v centrech pomocí diskuze, piktogramů, názorných ukázek, čtením příběhů, vyprávěním, kladením problémových otázek, využití metod kritického myšlení, evokace zážitků dětí apod. Pedagog navazuje připravenými aktivitami v centrech na prekoncepty dětí, které zjišťuje každodenním pozorováním ve volných, řízených i nepřímo řízených činnostech. Svobodná volba aktivit je možná s ohledem na nutnost dodržování pravidla přiměřeného počtu dětí v jednotlivých centrech.
Řízené a nepřímo řízené aktivity:
Skupinové aktivity v jednotlivých centrech: Výtvarný atelier, Hudební aktivity, Školička, Dílna, Objevy a pokusy, Kostky a konstruování, Stolní hry, Dramatika, Sportovní aktivity, Domácnost – kuchyňka. Děti si volí aktivitu, předškoláci jsou motivováni pedagogem do center Školička, Knihy a písmena, Objevy a pokusy. Pedagog staví na silných stránkách dítěte, ale posiluje u dítěte i stránky slabé. Zejména u předškoláků dbáme na rovnoměrný rozvoj všech oblastí, nutných k snadnému přestupu do 1.tříd a pozdějšímu získání trivia, požadovaného na ZŠ. Formou zábavných úkolů je zařazována grafomotorika, orientace v prostoru, předmatematické dovednosti, zraková a sluchová analýza, syntéza, procvičovaná v určování prvních hlásek, vytleskávání slabik, přiřazování obrázků či písmen, skládání rýmů, poznávání protikladů. Rozvíjíme kognitivní schopnosti.
09:35 - 09:45Úklid pomůcek v centrech, reflexní kruh, hodnotící kruh.
Děti hovoří o svých aktivitách. Zpětná vazba pedagoga je popisná, pozitivní, pro děti motivující. Oceňujeme snahu, úsilí, povzbuzujeme k dalším pokusům v případě neúspěchu. Děti své práce, výrobky, PL, výtvarná díla mohou vystavit a vzájemně se inspirovat. Rozestavěné stavby a konstrukce mohou zůstat vystaveny během týdenního projektu až do pátku.
09:45 - 10:00Příprava na pobyt venku (hygiena, převlékání). Průběžné přecházení dětí po skupinkách do šaten. Podporujeme děti v samostatnosti a zvládání sebeobsluhy.
10:00 - 11:50Pobyt na zahradě, hry na pískovišti, jízda na odrážedlech, koloběžkách, sportovní aktivity na prolézačkách. Péče o záhonky mateřské školy. Při chladnějším počasí vycházky do okolí mateřské školy, do knihovny apod. 1x týdně „Sportovní aktivity pro kluky i holky“ na zahradě školy s bývalým fotbalovým trenérem bohunického dorostu - p.Josefem Ševčíkem. (Koordinátor – p.uč.Kailerová)
12:00 - 12:35Oběd
Po převlečení a hygieně děti obědvají. Samy si chystají podložky, příbory, nápoje, ubrousky, misky se salátem z přípravných vozíků na stůl. Správně používají příbor, chodí si samostatně pro druhé jídlo do kuchyňky. Učí se požádat, poděkovat, určují si množství jídla. V závěru stolování po sobě uklidí své místo.
12:35 - 12:50Příprava na odpočinek
Po vykonání hygieny se děti převlékají k odpočinku. Na lehátku je možné prohlížet časopisy, poslouchat relaxační hudbu, hrát si s osobní hračkou až do chvíle zpívání „Ukolébavky“ a četby pohádky.
12:50 - 14:00Odpočinek a klidové činnosti
Po vyslechnutí pohádky děti dle individuálních potřeb spí. Od 13:30hod. probíhají klidové činnosti dětí, které nemohou spát. Pedagogové se také individuálně věnují předškolákům a dětem s odkladem školní docházky. Využívají pracovních listů z Edukativ.stim.skupinek a sady 4 sešitů pro předškoláky „Kuliferda“.
14:00 - 15:00Hygiena a průběžná svačina
Následuje hygiena, převlékání a průběžná svačina. Po ní se děti věnují odpoledním aktivitám, dle vlastní volby (hra, pohybové, výtvarné aktivity), nebo pokračují v didakticky cílených činnostech, dle své volby a dokončují své práce z dopoledních řízených aktivit. Při pěkném počasí směřujeme pohybové aktivity dětí i v odpoledních hodinách na zahradu mateřské školy.
15:00 - 16:30Zájmové činnosti
Děti pokračují v zájmových činnostech ve třídách, některé odcházejí do kroužků, či se svými rodiči domů.
16:00 - 16:30Scházení jednotlivých tříd
Děti ze tříd Berušek a Motýlků přecházejí do třídy Broučků, pokračují ve hrách a v průběžném úklidu herny až do příchodu svých rodičů.

Režim dne se přizpůsobuje potřebě dětí dokončit činnost, je pružný, reaguje na aktuální, výjimečné situace vzhledem k programu mateřské školy, respektuje individuální možnosti a potřeby dětí.