Zápisy - ředitelna: +420 547 215 454
Odhlašování: Lyfle, SMS +420 722 031 005

Organizace dne

06:00

Spontánní aktivity

Děti se scházejí nejprve ve třídě Broučků. Zde se zdraví, poznávají, hrají si s kamarády jiných tříd, popř. relaxují v odpočinkových zónách. Děti si mohou hrát individuálně, ve skupinkách i kolektivně.

07:00 – 9:00

Spontánní aktivity

S příchodem třídní učitelky děti přecházejí do tříd Berušek a Motýlků. Zde pokračují spontánní činnosti, námětové hry, či aktivity v rámci týdenního tématu a připravené vzdělávací nabídky.

08:15 – 08:45

Průběžná svačina

děti průběžně svačí a pokračují ve spontánních aktivitách.

08:50 – 9:50

Komunitní kruh

Diskuzpřivítání, sdílení, ranní rituály (sdílení zážitků z víkendu, emoční naladění dětí)

Komunikační kruh

V pondělí probíhá motivace k činnostem v centrech pomocí diskuze, piktogramů, názorných ukázek, čtením příběhů, vyprávěním, kladením problémových otázek, využití metod kritického myšlení, evokace zážitků dětí apod. Pedagog navazuje připravenými aktivitami v centrech na prekoncepty dětí, které zjišťuje každodenním pozorováním ve volných, řízených i nepřímo řízených činnostech, dotazy, diskuzí apod. Přijímá názory a nápady dětí, umožňuje tak společné plánování s dětmi ke každému tématu. Svobodná volba aktivit je možná s ohledem na nutnost dodržování pravidla přiměřeného počtu dětí v jednotlivých centrech. V průběhu týdne se děti v jednotlivých centrech aktivit střídají.

Řízené a nepřímo řízené aktivity

Ranní rozcvička, zpěv s klavírem, s kytarou, sdílení v kruzích, sportovní hry, pohybové hry a prosociální hry, opakování říkadel, písní, rytmizace.

Skupinové aktivity v jednotlivých centrech

  • Výtvarný atelier
  • Hudební aktivity
  • Školička
  • Dílna
  • Objevy a pokusy
  • Kostky a konstruování
  • Stolní hry
  • Dramatika
  • Sportovní aktivity
  • Domácnost – kuchyňka.
Děti si volí aktivitu, předškoláci jsou motivováni učitelkou do center školička, knihy a písmena, objevy a pokusy. Pedagog staví na silných stránkách dítěte, ale posiluje u dítěte i stránky slabé. Zejména u předškoláků dbáme na vyvážený, harmonický rozvoj všech oblastí. Formou zábavných úkolů je zařazována grafomotorika, orientace v prostoru, předmatematické dovednosti, zraková a sluchová analýza, syntéza, procvičovaná v určování prvních hlásek, vytleskávání slabik, přiřazování obrázků či písmen, skládání rýmů, poznávání protikladů. Rozvíjíme kognitivní schopnosti.

Reflexní kruh

Děti hovoří o svých aktivitách. Zpětná vazba pedagoga je popisná, pozitivní, pro děti motivující. Reflexní kruh slouží k ocenění snahy, úsilí, povzbuzení k dalším pokusům v případě neúspěchu. Děti své práce, polytechnické výrobky, PL, výtvarná díla mohou vystavit a vzájemně se inspirovat. Rozestavěné stavby a konstrukce mohou zůstat vystaveny během týdenního projektu až do pátku.

9:50

Příprava na pobyt venku (hygiena, pitný režim, převlékání). Průběžné přecházení dětí po skupinkách do šaten. Podporujeme děti v samostatnosti a zvládání sebeobsluhy.

10:00 – 11:55

Pobyt na zahradě

Hry na pískovišti, jízda na odrážedlech, koloběžkách, sportovní aktivity na prolézačkách. Péče o záhonky mateřské školy. Při chladnějším počasí, bahnitém terénu v zahradě MŠ, vycházky do okolí mateřské školy. Úklid sportovních potřeb, odrážedel, koloběžek, hraček na pískoviště, přesun do MŠ.

12:00 – 12:30

Oběd

Po převlečení a hygieně děti obědvají. Samy si chystají podložky, příbory, skleničky, ubrousky, misky se salátem z přípravných vozíků na stůl. Nalévají si z malých konviček, umístěných na každém stole nápoje. Správně používají příbor, chodí si samostatně pro druhé jídlo do kuchyňky. Učí se požádat, poděkovat, určují si množství jídla.  V závěru stolování po sobě uklidí své místo, nezkonzumované jídlo shrnují pomocí stěrky do zbytkových mís na vozících. Talíře, hrnky, misky, děti poklízejí na přípravný vozík.

12:30 – 12:45

Příprava na odpočinek

Po vykonání hygieny se děti převlékají k odpočinku. Na lehátku je možné prohlížet časopisy, poslouchat relaxační hudbu, hrát si s osobní hračkou až do chvíle zpívání „Ukolébavky“ a četby pohádky.

12:45 – 14:00

Odpočinek a klidové činnosti

Po vyslechnutí pohádky děti dle individuálních potřeb spí. Pokud dítě neusne, jsou mu po 30 min. nabídnuty klidové činnosti. Pedagogové se také mohou individuálně věnovat předškolákům a dětem s odkladem školní docházky.

14:15 – 14:45

Hygiena a průběžná svačina

Následuje hygiena, převlékání a průběžná svačina.

14:45 – 16:30

Spontánní  činnosti

Děti pokračují v zájmových činnostech ve třídách, některé odcházejí do kroužků, či se svými rodiči domů. V příznivém počasí upřednostňujeme pobyt na školní zahradě, využíváme přírodní zahradu a sportovní aktivity na kolech, odrážedlech, koloběžkách.

16:00 – 16:30

Scházení jednotlivých tříd

Děti ze tříd Berušek a Motýlků přecházejí do třídy Broučků, pokračují ve spontánních hrách a v průběžném úklidu herny až do příchodu svých rodičů. V případě pěkného počasí sportují na zahradě.
Režim dne se přizpůsobuje potřebě dětí dokončit činnost, je pružný, reaguje na aktuální, výjimečné situace vzhledem k programu mateřské školy, respektuje individuální možnosti a potřeby dětí. Spontánní, řízené i nepřímo řízené činnosti jsou vzájemně provázané a vyvážené v průběhu celého dne. Objevují se v průběhu celého dne
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram