Zápisy - ředitelna: +420 547 215 454
Odhlašování: Lyfle, SMS +420 722 031 005

Zápis do MŠ pro školní rok 2024/25

Přijímací řízení do Mateřské školy Brno, Uzbecká 30, příspěvková organizace pro školní rok 2023/2024 bude probíhat v následujících termínech:

Přihlášku do MŠ lze vygenerovat samostatně v termínu 15. 4. - 14. 5. 2024 na stránkách: zapisdoms.brno.cz/

Rodiče, kteří si žádost k předškolnímu vzdělávání nevytisknou z internetu na adrese www.zapisdoms.brno.cz, si ji mohou vyzvednout osobně v MŠ v období od 1.-do 28. 4. 2024, vždy po telefonické domluvě s ředitelkou školy na tel. čísle 736 248 433.

Sběr přihlášek

Zápis se sběrem žádostí proběhne:

 • 13. 5. 2024 (pondělí)
 • 14. 5. 2024 (úterý)

Bezkontaktní sběr přihlášek

 1. do datové schránky školy,
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobně vhozením dokumentů v zalepené obálce do označeného sběrného boxu, který bude   umístěn před budovou MŠ. 

Doklady k zápisu

 • Kopie rodného listu (kopii prosím označte "Souhlasí s originálem" a podepište)
 • Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě.
 • Ověřování trvalého pobytu nespádových dětí bude formou čestného prohlášení zákonných zástupců.
 • Doložení řádného očkování dítěte - potvrzení s razítkem od lékaře na přihlášce
  Vedle doložení dokladu o očkování zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy nemusí dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii!!! 

K zápisu ředitelce školy doručíte tyto dokumenty:

 1. vyplněnou a oběma zákonnými zástupci dítěte podepsanou přihlášku,
 2. přihláška bude obsahovat potvrzení od dětského lékaře,
 3. kopii rodného listu dítěte (kopii prosím označte "Souhlasí s originálem" a podepište),
 4. podepsané čestné prohlášení o trvalém pobytu (u nespádových dětí),

Po skončení správního řízení budou kopie rodného listu řádně skartována.

Vyhodnocení žádostí

Vyhodnocení žádostí o přijetí do MŠ od 23. 5. 2024

Od 23. 5. 2024 můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ na stránkách www.zapisdoms.brno.cz.

K vyzvednutí rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí (zastavení řízení - zpětvzetí) budete vyzvání elektronickou poštou.

Bližší informace o zápisu do MŠ naleznete na stránkách: https://zapisdoms.brno.cz/

Další aktuality

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram